Dat in lyts ûngemak liede kin ta Weidumer Roeken.
Krystnacht-stream mei Ds. Wagenaar - De stream
Nieuws vanuit Nij Dekama winter 2020
Krystnacht-stream
Uit eten bij je thuis
Sinterklaas-feeling
Sint Marten - 2020
Boekpresintaasje Alowieke van Beusekom
Rjocht yn ’t hert
Nieuws vanuit Nij Dekama herfst 2020
De tsjerken fan Weidum en Jellum
Nijs fan It Nut, hjerst 2020
Oktoberfest 2020
Danswil
Oardelmeter barbecue
Weidum yn Slokdown
Nije Kriich 1920 - 2020
Nieuws vanuit Nij Dekama
Muzikale jubilaris
Merkeupdate 11 juny 
HaBoSkilplaysongvisiebackshow
Merke giet net troch
Samenzijn zit in de aard van het Friese Weidum.
Van Smaak neemt Maaltijdbezorging Nij Stapert over. Vrijwilligers gezocht!
Sânpaed-corona-bingo!
Kleure by Nij Dekama
Doarpsferset en mear yn oarlochstiid
Bearejacht yn Weidum
Ergie's Etalagetheater
Hoe gaat het in Nij Dekama?
Binnenloftspullen
Nij Dekama - Ferdivedaasje * UPDATE *
Nij Dekama op slot
Coronafirus maatregels Doarpshûs
Nieuws van Nij Dekama
We stelle Inez Timmer 59040 minuten út.
BûtenGewoan Berikber
Bootcampend troch Weidum
The Beatlessessions, wat wie it moai!
Lêste nijs en oanmeldings postcoderoosprojekt
Schaatsen met IISCLUB
Wandel Bootcamp  Weidum
Nijjierskuier 2020
Nijs fan it postcoderoosprojekt

Nijsarchyf

It nijs fan 2023
It nijs fan 2022
It nijs fan 2021
It nijs fan 2020
It nijs fan 2019
It nijs fan 2018
It nijs fan 2017
It nijs fan 2016
It nijs fan 2015
It nijs fan 2014
It nijs fan 2013
It nijs fan 2012
It nijs fan 2011
It nijs fan 2010
It nijs fan 2009
It nijs fan 2008

Aginda