Stichting

De Stichting Doarpshûs Weidum soarget foar it behear fan it gebou. De planning fan de frijwilligers en de aginda. Fierder drage se soarch foar it fiansjeel sûn halden fan it gebou en de stichting en it ûnderhald fan it pand.

De stichting bestiet út:

Wybo Smids (Foarsitter), Piter Hofstra (Ponghâlder), Janneke de Boer (Skriuwster), Inge Nijboer, Albert Dirk Talsma, Ronnie Dorant, Marieke Wijnstra, Johan Faber (Ferhier), Lucy Brouwer


Klik hjir foar de stichting aginda

Kontakt

Hasto in fraach oan de stichting, of wolst gewoan wat kwyt?
Lit it ús dan witte!
Nim dizze 4 tekens oer.