Weidum yn Slokdown

3 july 2020

Wizige op 04-07-2020, 16:34:14

Weidum yn Slokdown

Tongersdei 2 july wie it safier: De Slokdownmerke gie fan start.
Hjir kinst de iepenings filmkes noch ris werom sjen.

Filmke fan 19.30 oere: 

 

Filmke fan 21.30 oere: