Winterkykjes foar op de webside
Rôversguod
Roekeloop 2016
Weer bij de tijd, tijd om te bedanken
Littenseradiel OpGlas
Swalk
Iepening Merke 2016
Ik wie derby
Hot Stop
De geast fan Spultsjelittens
Slachtemaraton 2016
Heropening jeugdhonk
Fryske Doarpetop/Friese Dorpentop
Alvestêdetocht troch Weidum
Bijenflinterlint
Vrijwilligers Academie Fryslân
Mei inoar aktyf
Ynfojûn gemeentlike weryndieling 19-4, 20.00 oere
Klunwedstriid mei nei ôfrin Stamppot-ite!
Weidumer muziekquiz 2016
Sepkje en Jeltsje ha de einstreep fan de Winterfyts Alvestêdetocht helle!
Senioaren Platfoarm Littenseradiel: Prate oer gedichten
Roekrock
Senioaren Platfoarm Littenseradiel yn Jorwert mei: In libbenlang muzyk
Première foar Rosanna útsteld
Nijs út it Weidumer Doarpshûs
Binnenloftspul Foar Rosanna
Weidumer Enerzjy kooperaasje

Nijsarchyf

It nijs fan 2023
It nijs fan 2022
It nijs fan 2021
It nijs fan 2020
It nijs fan 2019
It nijs fan 2018
It nijs fan 2017
It nijs fan 2016
It nijs fan 2015
It nijs fan 2014
It nijs fan 2013
It nijs fan 2012
It nijs fan 2011
It nijs fan 2010
It nijs fan 2009
It nijs fan 2008

Aginda