Muzikale jubilaris

23 juny 2020

Wizige op 24-06-2020, 08:44:29

Muzikale jubilaris

Joechei!
It wie hjoed, bûten dat it heitedei is, in feestdei!
Leafst 6! leden fan Harmonie Weidum hiene dit koroanajier nammentlik in muzikaal jubileum. Dit woene wy perfoarst net foarby gean litte; sy krigen in aubade fan ús muzykferiening, in oarkonde, in sulveren of gouden spjelde en in kado.