útnoeging út namme fan de iisclub Weidum
It kin noch net, iisbaan fan Weidum noch net iepen hjoed! (14-12-2022 & 15-12-2022)
Nieuws vanuit Nij Dekama, zomer 2022
Greidefûgelsoarch om Weidum hinne: in fleanend seizoen!
It’s A Wonderful Life in Dorpscentrum Weidum
Programma Weidumermerke 2022
Griene Sjippe
It grienste gas is gjin gas!
Nieuws vanuit Nij Dekama, voorjaar 2022
Doarpsenerzjy Weidum
Glêsfiber (Glasvezel) yn Weidum
Ald papier 2022
Digitale informatiebijeenkomst en ter inzage legging ontwerp beleidskader wonen in de dorpen Gemeente Leeuwarden
Hennie de Heks | Giet út har bol!
it kin noch net! Iisbaan Weidum hjoed noch net iepen.
Energie bespaarmarkt

Nijsarchyf

It nijs fan 2023
It nijs fan 2022
It nijs fan 2021
It nijs fan 2020
It nijs fan 2019
It nijs fan 2018
It nijs fan 2017
It nijs fan 2016
It nijs fan 2015
It nijs fan 2014
It nijs fan 2013
It nijs fan 2012
It nijs fan 2011
It nijs fan 2010
It nijs fan 2009
It nijs fan 2008

Aginda