Algemien

Weidum is in doarp yn de gemeente Ljouwert, sûnt 2018 falt Weidum ûnder Ljouwert. Derfoar Baarderariel (oant 1984) opofolge troch Littenseradiel (oant 2018).


It doarp hat likernôch 560 ynwenners (2019). In grut evenemint is de jierlikse Froulju's PC. Op dy keatspartij wurdt útmakke wat it bêste froulju's pertoer is. It doarp stie oarspronklik op in terp, dêr't it grutste part fan ôfgroeven is. Op wat der noch fan oer is stiet in 13e ieuske tsjerke mei in toer fan dowestien út de 11e ieu.
By Weidum stiet ek in Amerikaanske wynmotor.

Mear oer weidum fynst op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Weidum

Strjitten fan Weidum

Weidum hat in 15 tal strjitten, hjirûnder fynst in oersjoch.
Klik op in strjitte foar mear ynformaasje.

Bornialeane, Bumaleane, De Strûken, Dekemawei, Greate Buorren, Hanialeane, Havenspaad, Hegedyk, Hûnepaadsje, Idzerdaleane, Kinsck van Roptawei, Kûperssteech, Lytse Buorren, Sânpaed, Skildyk, Wielsterdyk,

Weidum doe en no

Ut it Weidumer argyf hawwe we in tal âlde foto's krigen en op it selde plak hawwe wy no wer in foto makke.

Der komme mear!!

Klik hjir om de foto's te besjen

Staten & Stinzen

Klik op in staat of stins foar mear ynformaasje.

Dekema State, Bornia State, Hania State, Walta State, Papinga Stins,