Nijs fan It Nut, hjerst 2020

8 oktober 2020

Wizige op 19-10-2020, 09:52:42

Nijs fan It Nut, hjerst 2020

Sa'n trije jier binne we as Weidum no ûnderdiel fan de gemeente Ljouwert. Neidat it earste jier hast folslein opgie yn elkoar kinnen leare en it sykjen fan de (nije) juste lijntsjes, binne we de ôfrûne oardel jier hieltyd mear op elkoar ynspile rekke. De kontakten oer begelyks de boarterstún, prullebakken en ûnderhâld rinne no aardich. Mar der binne ek noch in oantal saken dy't net sa goed rinne. Dêrom is it hiel fijn dat wy sa no en dan in jûnstje mei de "doarpenmanager", ús kontakpersoan by de gemeente, sitte kinne. Wat we op 8 septimber 2020 mei de doarpenmanager besprutsen ha, kinne jim hjirûnder lêze.

Meldingen fia 14058 en de fermiste kombuorden
Foar al it lyts leed wêr we as doarp tsjinoan rinne en melding fan meistje wolle, kinne we telâne op it tillefoannûmer 14058. Ek kinne je de gemeente maile. Wy ha sels al in hiele protte meldingen makke en hearre ek ferskate doarpsbewenners dy't hjir gebrûk fan makke ha. De ôfhanneling fan de meldings ferrint net altyd op deselde wize. Guon klachten wurde fuort oanpakt, oare klachten binne nei in hiele protte ferskillende meldingen noch hieltyd net oplost. Sa ek: de kombuorden. Weidum is al in hiele lange tiid sûnder plaknammeboerden by de yngongen fan it doarp fanút Jellum en Mantgum. De lêste stân fan saken is no dat de buorden op koarte termyn levere wurde en se yn Weidum dan as earste pleatst wurde kinne. Soe it dan sa wêze dat no't jimme dit lêze, de buorden al pleatst binne en dit berjocht efterhelle is? No dat soe wol hiel erch moai wêze. En sa net, dan meitsje we wol wer in melding.....

(Meldingen van klein leed, die bij de gemeente worden gedaan, worden niet altijd adequaat afgehandeld. We hebben als dorp al een geruime tijd geen plaatsnaamborden. We hopen dat die nu zo snel mogelijk geplaatst worden.)

Unkrûd en stikkene stoepen
Op de strjitten en stoepen sjogge we hieltyd mear ûnkrûd. Der wurdt troch de gemeente wol mei hyt wetter bestriden, mar dochs binne der plakken dêr't it der hiel ûnfersoarge útsjocht. It is in probleem yn meardere doarpen, dat de oandacht fan de gemeente hat. We ha foarsteld dat it doarp yn elts gefal ynformearre wurdt as de bestrider wer del komt, sadat auto's en oar guod oan de kant setten wurde kin. Misskien dat dat al in bytsje helpe kin. Ek de mankeminten oan de stoepen ha de oandacht fan de gemeente. Faaks binne beamwoartels de oarsaak en dan is in oplossing noch net sa maklik. Mar bliuw foaral meldingen meitsjen!

(Meldingen over onkruid en kapotte stoeptegels kunnen via telefoonnummer  14058 gemaakt worden. Dit heeft de aandacht van de gemeente en is een probleem dat in meerdere dorpen wordt gezien.)

De Weidumer feart
In jierrenlang hinne en wer spul.... it ûnderhâld fan de Weidumerfeart. Foarich jier ha wy as Nut dêrom sels mar regele dat der hekkele waard. Dit jier is it stik tusken de Swette en de dûker meant trock it Wetterskip, mar dat wie, sa begipe wy, net hielendal de bedoeling. Efter de Idzerdaleane is al hiel alng neat bart en dat jout oerlêst foar de bewenners. Ek boatsjes, kano's  en sups kinne hast gjin gebrûk mear meitsje fan de moaie toeristyske farrûte. We ha it no wer by de gemeente dellein en kinne net folle mear dwaan dan mei de wurden fan ús âld sekretaris te sprekken, oanhâlde as storein en hoopje dat der foar de folgjende simmer dochs echt in oplossing komme sil. We hâlde jim op de hichte.

(het onderhoud van de Weidumerfeart is al jaren een getouwtrek tussen verschillende instanties. Met name de bewoners van de Idzerdaleane ervaren veel overlast van de dichtgegroeide Weidumerfeart. We zijn hierover steeds in gesprek met div. instanties en hopen dat er gauw een oplossing komt.)

Nije strjitferlochting
De gemeente sil begjin 2021 de strjitferljochting yn Weidum ferfange. Op guon plakken giet it inkeld om de boppekant, op oare plakken wurdt ek de hiele peal ferfongen. De gemeente hat dêrby sjoen nei hokker lampen wêr it bêste passe. Wy binne as Nut hiel entûsjast oer de plannen! Boppedat sille de lampen fân 19.00 oere ôf jûns stâdich werom gean yn ljocht en baarne se fânôf 23.00 oere 30% minder fel.

1. Wegen met voornamelijk verkeersfunctie
    Lichtmast is 5,50 – 6,00 m. Kleur lamp is 3000K. Kleur lichtmast is donkergroen

2. Woonstraten
    Lichtmast is 3,50 – 4,00 m. Kleur lamp is 2700K. Kleur lichtmast is donkergroen

3. Karakteristiek
    Lichtmast is 3,50 m. Kleur lamp is 2700K. Kleur lichtmast is donkergroen

Adoptearje in bankje!

Yn de foarige edysje fan ‘Nijs fan it Nut’ ha we in oprop dien foar it ‘adoptearjen” fan ien fan de bankjes yn Weidum’. Wy ha op it stuit net in frijwilliger dy't se ûnderhâldt en it soe spitich wêze as al dat hurde wurkjen fan de ûfrûne jierren ferlern giet en se fertutearzje. De oprop hat spitigernôch mar ien reaksje oplevere. We binne ek mei de gemeente yn konklaaf oer it ûnderhâld. Salang’t de gemeente it ûnderhâld lykwols net oernimt, sille we it sels dwaan bliuwe moatte. Dat dêrom nochris de oprop! Wa wol ien fan de bankjes ûnderhâlde?

- Idzerdaleane (t.h.f. Arie en Lenie)                          à Albert-Dirk Talsma

- Op it Havenspaad/Hanialeane/Lytse Buorren (2x)    à ......

- Op it hoekje Hanialeane/Skildyk                             à ......

- Bornialeane tsjinoer glêsbak                                  à ......

- Hegedyk t.h.f. nr. 38                                             à ......

- Wielsterdyk (t.h.f. It Wiel)                                     à ......

- Hoeke Wielsterdyk-Dekamaweid (om de beam)       à ......

(Voor het onderhoud van de verschillende bankjes in het dorp zijn wij op zoek naar vrijwilligers die een bankje willen "adopteren" en er voor willen zorgen dat het bankje goed onderhouden blijft.)

It kappen fan sike "essen"
Fan de gemeente ha we berjocht krigen oer it kappen fan sike ‘Essen’. Der sille yn en om Weidum 26 beammen kapt wurde. Hjirûnder kinne jim it berjocht fan de gemeente lêze. As jimme fragen of opmerkings ha, lit it ús witte. Dan kinne we dêroer noch yn gesprek mei de gemeente.

"Berjocht fan de gemeente:
Het gaat slecht met de essen in de gemeente Leeuwarden. Dat is niet zo vreemd, want de ‘essentaksterfte’ rukt al enkele jaren op in Europa en Nederland. Door een schimmel sterven de takken van essen af en op termijn sterft de gehele boom. Tegen deze boomziekte is tot nu niets te doen. Snoeien of kappen is het enige dat helpt.

Maatregelen
Veel bomen zien er misschien nog goed uit, maar dit komt doordat de ziekte de boom van binnenuit aantast. Deze ziekte zorgt ervoor dat bladeren afsterven en de takken doodgaan. Hierdoor breken de takken af. In of nabij woongebieden kunnen de aangetaste bomen gevaar opleveren voor bewoners en weggebruikers.
Daarom inspecteren we de essen regelmatig en nemen we maatregelen. Welke maatregelen we nemen hangt af van de beschadiging, leeftijd en locatie van de boom. Daaruit volgt dat we moeten kappen, snoeien of nog even niets hoeven te doen. Uiteindelijk moeten alle essen echter verdwijnen. 

Kappen
In het najaar gaan we aan de slag met 26 essen bij u in het dorp en in het nabij gelegen buitengebied. Het totale onderhoud zal tot het voorjaar van 2021 duren. Tijdens het onderhoud kunnen omwonenden geluidshinder ervaren en kunnen verkeersmaatregelen (omleidingen) van kracht zijn. Uiteraard doen wij ons best om mogelijke overlast door de kap voor iedereen tot een minimum te beperken, maar onopgemerkt kan het nooit blijven. De essen die nog niet worden gekapt, krijgen een snoeibeurt (om de veiligheid te waarborgen).

Planning
Voordat de werkzaamheden in uw omgeving beginnen ontvangt u bericht via e-mail. Zo weet u waar en wanneer er gewerkt wordt aan de essen.

Herplant
Er vindt in de meeste gevallen herplant plaats met andere soorten bomen die niet bevattelijk zijn voor boomziektes en waar nodig met andere structuren. Met het planten van diverse soorten bomen bevorderen we tegelijkertijd de biodiversiteit en voorkomen we dat een nieuwe boomziekte in de toekomst bomen aantast.
Op een paar plekken hebben wij al eerder besloten in het kader van de vastgestelde beheersvisie juist niet over te gaan tot herplanten."

Oant sa fier!

Groetnis fan it bestjoer,

Gertjan van der Meer, Sijtse-Auke Flapper, Franci Heeger, Anton Wijnstra en Tialde Ploegh.