Sânpaed-corona-bingo!

16 april 2020

Wizige op 25-05-2020, 09:35:28

Sânpaed-corona-bingo!

De hiele middei reuring yn 'e strjitte; taffels en stuollen kamen foar hûs, flagen waarden ophongen en de bingokaarten klearlein; wat in feest [mei oardelmeter ôfstân]!