Nijjierskuier 2020

2 jannewaris 2020

Wizige op 03-01-2020, 15:47:10

Nijjierskuier 2020

Wer in goeie start fan it jier yn Weidum. Sawol de âldjiernacht as de nijjierkuier binne we drok besocht. Alle jierren komt der mear drokte. Mei dit jier as ien fan de hichtepunten de 'handshake' act yn Jellum. 

No dûke we wer in jier yn mei allehande aktiviteiten yn ús doarp, wy hâlde jim graach op de hichte.
En hast leuke ideëen foar de website of wolst graach helpe. Stjoer even in mailtsje nei Wybo of Nanne of info@weidum.eu