TSO-vrijwilliger gezocht voor tussenschoolse opvang
Útslach fan de grote clubactie
Middeleeuwse Levende Kerststal in Bears
Taalstriid yn d'Ald Skoalle yn Bears
Met IISclub Weidum naar de Elfstedenhal
Taalstriid  tusken Jellum, Bears en Weidum
Woninginbraak
Foarinoar Fûns
Boekpresentatie historische gids kerk Weidum
Roekeloop 2015
Frouljus PC
Swalk yn Bears
Rjochtdei
Tút mei in dakje Taalstriid
Nije side Weidum.eu online
Wat dochsto no?

Nijsarchyf

It nijs fan 2023
It nijs fan 2022
It nijs fan 2021
It nijs fan 2020
It nijs fan 2019
It nijs fan 2018
It nijs fan 2017
It nijs fan 2016
It nijs fan 2015
It nijs fan 2014
It nijs fan 2013
It nijs fan 2012
It nijs fan 2011
It nijs fan 2010
It nijs fan 2009
It nijs fan 2008

Aginda