Desimber

Sn.
07
9.30 oere
Krystbeammeferkeap op it Wiel
It Wiel
mear

Fr.
13
19.00 oere
Biljerten
Doarpshûs
mear

Sn.
21
16.00 oere
Krystmiel foar 55+
Doarphûs
mear

Sn.
21
21.00 oere
Krystbal
Doarpshûs
mear

Fr.
27
Ferskaat
Krystballeke
Doarpshûs
mear

Ti.
31
20.00 oere
Ald jier útsitte
Keatslân
mear

Jannewaris

Wo.
01
15.00 oere
Nijjierskuier
Nij Dekama
mear

Sn.
05
10.00 oere
Biljerten
Doarpshûs
mear

Sn.
12
15.00 oere
Muzykbingo
Doarpshûs
mear

Febrewaris

Sn.
09
15.00 oere
The Beatlessessions
Doarpshûs
mear

Maart

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

April

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Maaie

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Juny

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

July

Wo.
01
19:00 oere
MERKE!
Keatsfjild
mear

To.
02
 
MERKE!
 
mear

Fr.
03
 
MERKE!
 
mear

Augustus

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Septimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Oktober

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Novimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Desimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.