Maart

Fr.
31
19.30
Filmjûn
Roekenêst
mear

April

Sn.
01
09:30
Rommelmerk
Doarpshûs Weidum
mear

Mo.
10
10.00
Peaske-aaien sykje
Skoalleplein
mear

Fr.
21
20.00
WK spikerslaan + borrel
Roekenêst
mear

Fr.
28
19.00
Disco zwemmen
 
mear

Maaie

Sn.
07
9.30
Sup-tocht
It Wiel
mear

Juny

Sn.
10
21:00
KROAN NOAT & TOAN Harmonie Weidum 125 jier oan
Keatsfjild Nije Kriich Weidum
mear

July

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Augustus

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Septimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Oktober

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Novimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Desimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Jannewaris

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Febrewaris

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Maart

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

April

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Maaie

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Juny

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

July

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Augustus

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Septimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Oktober

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Novimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.

 

Desimber

Der binne (noch) gjin agindapunten foar dizze moanne.