Merke giet net troch

23 april 2020

Wizige op 25-05-2020, 09:34:24

Merke giet net troch

Hoi merkefierders!

Sa as wy juster allegear fan premier Rutte heard hawwe, meie der oant 1 septimber gjin eveneminten plakfine.
Dit betsjut ek dat ús Merke op 1, 2 en 3 july net trochgean kin sa as wy dat wend binne.

Fansels sitte wy net stil en binne der yn ús ‘online’ gearkomste al hiel wat ideeën oppere.

Jim hearre noch fan ús!

Merkekommisje Weidum
Doeke, Jelmer, Francisca, Jan, Roelien, Yldau & Pytrik