Nut

It Pleatslik Nut beherticht de belangen fan it doarp Weidum. Yn it bestjoer sitte fiif Weidumers dy’t sa’n tsien kear yn it jier fergaderje oer allerhanne saken dy’t mei it doarp te krijen ha. Jo kinne bygelyks tinke oan ûnderwerpen as strjitmeitsjen, restauraasjes, plannen mei it grien, gemeentlike weryndieling en de heak om Ljouwert. It Nut hat oer dy saken geregeld kontakt mei de gemeente. Ek skriuwt It Nut yn oerlis mei de doarpsbewenners ien kear yn de tsien jier in doarpsfyzje. It Nut organisearret yn ’e maitiid altyd in foar elk tagonklike jûn ‘Ter lering ende vermaeck’. Yn ’e hjerst folget de jierlikse ledegearkomste mei al of net in bestjoersoerdracht. Beide byienkomsten binne meastal yn it doarpshûs. Ha jo fragen of wolle jo lid wurde fan It Nut, stjoer dan in mail nei de skriuwer. Of kom efkes del by ien fan de bestjoersleden.

Bestjoersleden: Gert-Jan van der Meer, Anton Wijnstra, Franci Heerger, Sytse-Auke Flapper en Piet Siderius.

Nijs fan It Nut desimber 2023
Nijs fan It Nut oktober 2023
Nijs fan It Nut, july 2023
Nijs fan It Nut, april 2023
Nijs fan It Nut desimber 2022
Nijs fan It Nut septimber 2022
Nijs fan It Nut simmer 2022
Nijs fan It Nut, maitiid 2022
Nijs fan It Nut, winter 2021
Nijs fan it Nut hjerst 2021
(Koart) Nijs fan It Nut, simmer 2021
Nijs fan It Nut, winter 2020
Nijs fan It Nut, hjerst 2020
Nijs fan It Nut juny 2020
Nijs fan It Nut, maitiid 2020
Nijs fan It Nut, winter 2019
Nijs fan It Nut, hjerst 2019
Nijs fan It Nut, simmer 2019
Nijs fan It Nut maitiid 2019
Jierferslach 2017-2018
Ferslach Jiergearkomste 2017
Nijs fan It Nut
Nijs fan It Nut
Nijs fan It Nut
Nijs fan It Nut
Nijs fan It Nut
AED-training
Nijs fan It Nut
Nijs fan It Nut
Nijs fan It Nut
Nijs fan It Nut
Nijs fan It Nut
Nijs fan It Nut
Nijs fan It Nut
Ynfojûn gemeentlike weryndieling 19-4, 20.00 oere
Nijs fan It Nut
Nijs fan it Nut
Nijs fan It Nut
Nije side Weidum.eu online
Weidumer Enerzjy kooperaasje

Kontakt

Hasto in fraach oan it NUT, of wolst gewoan wat kwyt?
Lit it ús dan witte!
Nim dizze 4 tekens oer.