Iepening Merke 2016

18 july 2016

Wizige op 27-11-2019, 14:41:26

Iepening Merke 2016

De iepening fan de Merke dit jier hawwe we filme, omdat elkenien dy't mei syn of har 'act' wie der neat fan meikrigen hat. Op de merke sels is de film al ris te sjen west en letter yn Nij Dekama. Mar no dus spesjaal foar alle Weidumers en elkenien dy it mar sjen wol ek op it ynternet.

LETOP: Op dyn tillefoan is de film faaks net te sjen omdat der rjochten op de muzyk sitte dy dat tsjin hâlde.

http://www.youtube.com/watch?v=QrtT_3IgCkk