Roekrock

28 jannewaris 2016

Wizige op 28-11-2019, 11:18:42

Roekrock

It is hast safier: op sneon 6 febrewaris is Roekrock yn ús eigen doarpshûs. Dat betsjut kwaliteitsmuzyk yn de eigen achtertún. in pear nasjonale topacts dy't gewoan binne op Pinkpop te stean, binne no te bewûnderjen yn it eigen doarp!!! Dat alles yn in entûraazje dy't wy hjir wend binne. Is der in reden noch datst der wêze wolst?  

www.roekrock.nl