Digitale informatiebijeenkomst en ter inzage legging ontwerp beleidskader wonen in de dorpen Gemeente Leeuwarden

12 jannewaris 2022

Wizige op 12-01-2022, 09:46:18

Digitale informatiebijeenkomst en ter inzage legging ontwerp beleidskader wonen in de dorpen Gemeente Leeuwarden

Ruimte voor woningbouwplannen die aansluiten bij de dynamiek en de identiteit van het dorp

Van 23 december tot en met 2 februari 2022 ligt het ontwerp ‘Beleidskader Wonen in de dorpen’ van de gemeente Leeuwarden ter inzage. De gemeente heeft daarin nieuw woonbeleid voor de dorpen opgesteld om meer beweging in de woningmarkt te krijgen. Het ontwerp is in te zien op de website www.leeuwarden.nl/wonen. Reageren kan tot en met woensdag 2 februari.

Net als in grote delen van Nederland zit ook in de dorpen in de gemeente Leeuwarden de woningmarkt op slot. Er staan weinig woningen te koop en de huizenprijzen zijn de afgelopen jaren tot recordhoogte gestegen. In de huurwoningmarkt is minder doorstroming, met name de jongvolwassenen kunnen geen zelfstandige woning vinden of betalen. Dit vindt de gemeente Leeuwarden een ongewenste situatie. Om meer inzicht te krijgen in de woningbehoefte in de dorpen heeft de gemeente in februari 2021 een vragenlijst uitgezet, waarin de dorpsbewoners hun woonwensen en – behoeften kenbaar konden maken. Maar liefst 1946 huishoudens hebben hieraan bijgedragen. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten zijn geanalyseerd en zijn een informatiebron geweest voor het ontwerp Beleidskader Wonen in de dorpen.

Analyse

Uit de analyse bleek dat met name jongvolwassenen moeite hebben om een huur- of betaalbare koopwoningen te vinden, waardoor ze langer dan gewenst thuis bij hun ouders blijven wonen. Daarnaast geven ook veel huishoudens aan graag een volgende stap te willen zetten naar bijvoorbeeld een vrijstaande woning, maar dat er weinig aanbod is voor de juiste prijs. De ouderen die een verhuiswens hebben, hebben aangegeven dat er weinig levensloopgeschikte woningen beschikbaar zijn.

Ruimte

Om beweging in de woningmarkt in de dorpen te krijgen, biedt de gemeente ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied om woningen toe te voegen. Dit kan op diverse manieren, onder meer door herbestemming, splitsing en verdichting.

Bij plannen buiten het bebouwd gebied, maar wel aansluitend aan bestaand bebouwd gebied, gaat de gemeente graag in gesprek met initiatiefnemers. Bij woningbouwplannen buiten het bebouwd gebied vindt de gemeente het belangrijk dat een segment wordt toegevoegd voor doelgroepen waarvoor nu te weinig passend aanbod is in de woningmarkt.

In het beleidskader worden geen nieuwe gebieden aangewezen, waar woningbouwplannen kunnen worden gerealiseerd.

“Ik vind het belangrijk dat plannen van onderop komen en met het dorp worden afgestemd”, legt wethouder Hein de Haan uit. “Ik roep de dorpen daarom op om met plannen te komen en ga daarover graag met hen in gesprek. Zo kunnen we samen kijken hoe we zorgen voor een betere doorstroming in de woningmarkt en iedereen een (t)huis kunnen bieden in de dorpen.”

Meepraten?

Wilt u graag mondeling geïnformeerd worden over het ontwerp beleidskader? Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten bij de digitale informatiebijeenkomst op maandag 17 januari. U kunt deelnemen via de link: https://online.mhbav.nl/wonenindorpen

De bijeenkomst begint om 19.30u en tot circa 20.45u duren.

Ter inzage termijn

Het ontwerp beleidskader is digitaal beschikbaar via de website www.leeuwarden.nl/wonen. De termijn van inzage loopt van donderdag 23 december tot en met woensdag 2 februari.

Zienswijze indienen

De gemeente hoort graag wat u van het ontwerp beleidskader vindt. U kunt schriftelijk reageren tot en met woensdag 2 februari 2022. Stuur uw brief naar:

Gemeente Leeuwarden

T.a.v. College van B&W

Postbus 21000

8900 JA Leeuwarden

Reageren per mail kan ook naar: gemeente@leeuwarden.nl

Wilt u daarbij het zaaknummer 2021-069794 noemen?

Wilt u mondeling een zienswijze indienen? Dan kunt u daarvoor een afspraak maken met het cluster wonen via telefoonnummer 14 058. Wij adviseren u uiterlijk 21 januari te bellen voor een afspraak om het risico op termijnoverschrijding te voorkomen. Van mondelinge zienswijzen maken we een verslag.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Aletta Kalma (14 058) of stuur een mail naar wonen@leeuwarden.nl.