Doarpsenerzjy Weidum

23 july 2023

Wizige op 28-05-2024, 11:24:52

Doarpsenerzjy Weidum

It is simmer: tiid om nei dyn enerzjykontrakt te sjen!

In woansdeitejûn yn juny. It bestjoer fan de enerzjykoöperaasje sil fergaderje. Mar earst even byprate. Dat giet yn dit selskip al gau oer stroom en gas. Steven fertelt dat er krekt syn modelkontrakt opsein hat. “Ik hie net yn ’e gaten dat wy sa djoer út wiene.” Gertjan hat bewust ál in modelkontrakt: “At je sinnepanielen ha is dat it geunstichst.” Sjoch, dat wisten de oaren wer net. Katja bringt yn dat se krekt oergongen is op in dynamysk kontrakt. “Dat wie noch net sa maklik, hear, it wie hast net út te finen op de webside hoe ’t dat moast.” Geart seit net safolle. Hy sil dochs wol witte wat foar kontrakt er hat?
At it foar de bestjoersleden fan in enerzjyklup al in puzzel is wat it bêste kontrakt is, hoe sil dat foar de trochsnee boarger dan wol net wêze? We jouwe graach wat útlis (ha we it sels ek wer op in rychje
).

We sitte midden yn ’e simmer en dat is ít momint om ris te sjen nei wat foar enerzjykontrakt ast hast. Ferwachting is dat as straks de winter begjint de prizen wer omheech geane.

Om te begjinnen is it goed om te witten wat foar kontrakt ast no hast. De measte minsken ha no in fariabel kontrakt omdat fêste kontrakten de lêste jierren net mear oanbean waarden. By in fariabel kontrakt wurdt it taryf ien kear yn de moanne fêststeld. It kin ek wêze datst noch in modelkontrakt hast, dan wurdt it taryf ien kear per healjier fêststeld. Dat is op dit moment net foardielich.
Dus advys 1: sykje yn de papieren op of freegje nei by dyn leveransier wat foar kontrakt ast no hast. Is dat in modelkontrakt, freegje dan om it om te setten nei in fariabel kontrakt. Lês noch wol fierder, want der is noch mear om ôf te wagen. 

Foar wa ’t fan wissichheid hâldt
Fan 1 juny ôf dit jier wurde der troch ferskate leveransiers wer kontrakten mei in fêste looptiid oanbean. De ferwachting is dat de enerzjyprizen net bot mear sakje. Foar immen dy’t graach wis wêze wol dat er de kommende tiid net foar ferrassingen komt te stean, is it ôfsluten fan in fêst kontrakt oantreklik. Omdat it risiko foar priisferhegingen by de leveransier leit is it taryf wol heger as by in fariabel kontrakt.

Foar wa ’t goedkeap út wêze wol (en net benaud is foar wat risiko)
Wa ’t perfoast net mear betelje wol as wat enerzjy op it stuit fan leverjen kostet, kin in dynamysk kontrakt oerwage. Je betelje dan per oere wat stroom en gas dan kostet. As de sinne skynt en it waait hurd dan is stroom ekstra goedkeap. Is it stil en tsjuster waar dan is it djoerder mar altyd noch goedkeaper as by in fariabel kontrakt. It risiko is dat, as der gekke dingen barre mei de enerzjyprizen op de wrâldmerk, dan de dynamyske prizen fuort mei feroarje. Dit is dus in kontrakt foar de oplettende burger, dy ’t wol wat risiko oandoart. It kin in puzzel wêze om út te finen hoe ’t je op dit kontrakt oerstappe kinne. Steven Duursma is ree om te helpen.

Foar wa ’t sinnepanielen hat
Boppesteande giet nét op foar wa ‘t sinnepanielen hat. Soene je in dynamysk kontrakt ha, dan rinne je kâns dat je betelje moatte foar de stroom dy ’t je levere ha op mominten dat de prizen negatyf binne. Folgje hjir it advys fan Gertjan: nim in modelkontrakt. Aarzelje net om him te benaderjen foar mear advys.