Hennie de Heks | Giet út har bol!

4 oktober 2022

Wizige op 03-03-2024, 11:53:49

Hennie de Heks | Giet út har bol!

In muzikale foarstelling foar jong en âld. Wêr nimt se ús dizze kear mei nei ta en wat sjocht se yn har glêzen bol?

Dit bysûndere konsert is in gearwurking fan Wiepkje Castelein as Hennie de heks + Harmonie Weidum e.o. ûnder lieding fan Ria Fennema mei spesjale gastspiler fan it NNO op hoorn Hanna Guirten.


Doarpshûs Weidum
29 oktober 15:00
30 oktober 15:00
Tagong €6,- per bern
€12,- per folwoeksene

Foarferkeap:
www.harmonieweidum.nl/bestel-kaarten