Hania State

Ligging
De Hania State stond in Weidum, v/h gemeente Baarderadeel, nu Littenseradiel. De State grensde aan de Dekema State en lag er direct ten zuiden, tussen de huidige huizen Hegedyk 1 en 3. 

Ontstaan
De State werd rond 1200 gebouwd. 

Geschiedenis
Rond 1200 woonde hier Viglius (Wigle) Hania, die in 1199 de kerk van Weidum bouwde met hulp van de conversen van het klooster Ludingakerk. Rond 1400 woonde hier Gaele Hania, de boezemvriend van Sytse Dekema. 
Na 1640 werd de state meestal verhuurd. In 1977 werd de boerderij die nu op die plek staat bewoond door een familie Holtrop. 

Bewoners
rond 1200 Viglius Hania
rond 1400 Gaele Hania
rond 1977 fam. Holtrop 

Huidige doeleinden Op de plaats van de vroegere State bevindt zich nu het huis van Sjoerd en Sepkje

Bron: stinseninfriesland.nl
Oersetting: weidum.eu 

« werom