Boekpresentatie historische gids kerk Weidum

25 oktober 2015

Wizige op 28-11-2019, 12:15:56

Boekpresentatie historische gids kerk Weidum

Op zaterdag 17 oktober is om 15.00 uur in de Johanneskerk van Weidum een boekje over deze kerk gepresenteerd.
Het werk telt tachtig pagina’s en geeft een uitvoerige beschrijving van het kerkgebouw en alle objecten die erin te vinden zijn. De tekst is rijk geïllustreerd met foto’s.

Twee jaar geleden bezocht de auteur van de gids, Willem Hansma uit Tersoal, de Johanneskerk.
Hij is in het dagelijks leven docent Nederlands en kunstgeschiedenis aan ROC Friese Poort in Sneek en in zijn vrije tijd kerkrentmeester van de enkele jaren geleden gerestaureerde Laurentiuskerk van Raerd. Ter gelegenheid van de ingebruikname van die kerk schreef hij in 2012 een vergelijkbare gids. Daarvoor deed hij, ook in het kader van de restauratie, uitvoerig archief- en (kunst)historisch onderzoek.

Bij het bezoek aan Weidum kwam Hansma, gezien de grote hoeveelheid interessante objecten, op het idee om over onze kerk een vergelijkbaar boekje te maken. Het kerkelijk archief werd doorgespit, de archieven in Tresoar onderzocht en andere publicaties over het kerkgebouw geraadpleegd. Over vrijwel alle onderdelen is informatie aan het licht gekomen, die voorheen nog niet bekend was. Zo werd duidelijk dat het uurwerk vlak voor 1620 in de toren geplaatst moet zijn, de huidige kostersbank waarschijnlijk de verzaagde herenbank van grietman Van Harinxma thoe Slooten is geweest en de kerk een grote ringmuur gehad heeft met misschien wel twee toegangspoorten. Aan het orgel zijn ook twee hoofdstukken gewijd. Een nog uitgebreider verhaal over dit instrument is dit jaar verschenen in de Friese Orgelkrant.

Elke paragraaf in de gids is geïllustreerd met foto’s, waarvan de meeste zijn gemaakt door fotografe Nel Schouwstra uit Sneek. Het boekje is uitgegeven door Bornmeer in Gorredijk. Het is de vierde in een serie, waarvan de eerste gewijd is aan de Gertrudiskerk van Workum, de tweede aan monumentale kerken in Achtkarspelen en de derde dus aan de al genoemde Laurentiuskerk van Raerd. De eerste twee zijn van de hand van de eind 2012 overleden kerkendeskundige Regnerus Steensma. De prijs van de boekjes bedraagt 12,50.
De presentatie heeft plaatsgevonden op zaterdagmiddag 17 oktober om 15.00 uur in de Johanneskerk. Hoofdonderdeel was een lezing van Justin Kroesen, docent Kunstgeschiedenis van het Christendom aan de Rijksuniversiteit Groningen, over het Friese protestantse kerkinterieur in de 17e en 18e eeuw. Organist Jelle Rollema zorgde op het Van Dam-orgel uit 1889 voor de muzikale omlijsting. Na afloop kon het boekje aangeschaft worden. Dankzij de financiële bijdrage van een groot aantal fondsen kan de opbrengst in zijn geheel ten goede komen aan het onderhoud van de kerk.