Hotel de Botel 4e plak

22 april 2010

Hotel de Botel 4e plak

Hotel de Botel fan Toanielferiening Oefening en Vermaak hat it fjirde plak helle by de toanielkriich 2010. De karmasters wiene ûnder de yndruk fan it hiele gebeuren. Fan it momint ôf dat se it doarpshûs binnenstapten binne se fan de iene ferbazing yn de oare fallen. It tempo en ritme fan de foarstelling hat meitelt oan dit resultaat. We binne der tige grutsk op!!