Weidumer muziekquiz 2018

7 maart 2018

Wizige op 26-11-2019, 16:01:30

Weidumer muziekquiz 2018

Op snein 1 april 2018 is der wer in muzykkwis yn it doarpshûs yn Weidum. Yn 10 ronden krije dielnimmers iets mear as 100 fragen foar de kiezzen om te sjen hoe’t it stiet mei de muzykkennis.  Yntro’s, filmkes, live muzyk, ferbannen sjen, teksten ôfmeitsje; kinst it sa mâl net betinke of it komt foarbij. Wij sette om 16:00 oere útein mei de earste fragerondes. Soargje datst der bij bist mei dyn team fan maksimaal 4 minsken. Oanmelde kin fia https://quiz.weidum.eu.  Meidwaan is fergees. Oant 1 april!