Coronafirus maatregels Doarpshûs

15 maart 2020

Wizige op 25-05-2020, 10:22:09

Coronafirus maatregels Doarpshûs

!! WICHTIGE MEIDIELING !!

Yn ferbân mei de situaasje omtrint it Coronafirus, hawwe wy besletten it doarpshûs te sluten oant en mei 1 juny. Mocht der oanlieding wêze om hjir fan ôf te wiken, dan hearre jim dat fan ús. Wy rekkenje op begryp fan elts. Wêrfoar tank.

It stichting bestjoer

 

!! BELANGRIJKE MEDEDELING !!

In verband met de situatie omtrent het Coronavirus, hebben wij besloten het dorpshuis te sluiten tot en met 1 juni. Mocht er aanleiding zijn om hier vanaf te wijken, dan horen jullie dat van ons. Wij rekenen op begrip van iedereen. Waarvoor dank.

Het stichting bestuur.