Winterkuier

29 desimber 2021

Wizige op 29-12-2021, 20:59:21

Winterkuier

Fan 29 desimber ôf binne der letters te finen yn it doarp.

Achter de rúten fan 18 húzen yn Weidum binne letters te sjen dy't mei elkoar wurden en in sin foarmje.
Dus kuierje de sin kompleet en meitsje kâns op in lekkere priis... Stjoer dizze foar 9 jannewaris nei krystballeballeke@gmail.com of set de sin op it bryfke en triuw dizze yn ‘e brievenbus op
de Kinsck van Roptawei 1.

Ferjit dyn namme, adres en oplossing net te fermelden.

Kllk hjir om te downloaden