WhatsApp Buertprevinsje

30 desimber 2017

Wizige op 27-11-2019, 13:07:23

WhatsApp Buertprevinsje

Weidumers kinne meidwaan oan in WhatsAppgroep wêryn’t de doarpsgenoaten inoar op ’e hichte bringe fan fertochte saken. Meiïnoar ha we in protte eagen en earen. Miskien dat jo it al sjoen ha, mar der hingje no ek buordsjes by de yngongen fan it doarp. Wa wit, skrikt it ôf! Oanmelde foar dizze groep kin op www.WABP.nl
Sjoch foar mear ynformaasje op dizze website by it menu Nut by de lêste bydrage fan Nijs fan It Nut.