Utslaggen bern Roekeloop 2010

20 septimber 2010

Utslaggen bern Roekeloop 2010

Op 19 septimber 2010 hawwe we de achtste Roekeloop organisearre. It waar woe net meiwurkje mar der wie in protte dielname, hjirûnder de utslaggen fan de bern. De bern starten yn 4 groepkes under lûd applaus fan it publiek. Famkes groep 3, 4, 5 Marijke Dijkstra 2.38 Nynke Punter 2.41 Lineke Fopma 2.41 Mees Sieperda 2.46 Beitske Boersma 2.46 Wietske vd Wey 3.14 Hilda Jaspers 3.33 Famkes groep 6, 7, 8 Annabaukje Haima 5.15 Wineke Brans 5.22 Julia Scheeper 5.59 Jonges groep 3, 4, 5 Joran Sturms 2.22 Ytzen Hiemstra 2.44 Hylke de Boer 2.44 Jelmer vd Wey 3.03 Harold de Boer 3.05 Jonges groep 6, 7, 8 Tjerk de Boer 4.42 Pierke Koopmans 4.46 Aebe Haima 5.03 Thomas Rouichi 6.32 Sieger Jan Bosma 6.35