Sunday Sessions mei HOTSTOP

9 april 2018

Wizige op 26-11-2019, 15:59:42

Sunday Sessions mei HOTSTOP

De earste Sunday Session (om marris even in moai Frysk wurd te brûken) wie in grut sukses! HOTSTOP spile hjir foar it earst yn de nije besetting en hoe! Geweldich wie it. We sille gau plannen meitsje foar mear Sunday Sessions. Besikers, organisaasje en Hotstop BEDANKT!