Roekrock 2010 grut sukses

9 febrewaris 2010

Roekrock 2010 grut sukses

De 13e edysje fan it Roekrock festival wie wer in grut sukses. In moaie folle seal hat genoten fan de seal, de fideo's en 6 geweldiche bands. It bestjoer sil snein in evaluaasje hawwe en plannen meitsje foar alwer in nije Roekrock. En miskien komt dizze wol earder as dat wy tinke!! Foar mear foto's sjoch op www.roekrock.nl