Roekeloop Weidum 2013

16 septimber 2013

Wizige op 29-11-2019, 09:46:56

Roekeloop Weidum 2013

Foto's van Janke van der Schaaf van de Roekeloop op: www.svfriesland.nl en www.heroisme.nl Uitslagen 3 kilometer 1 14:00 Jelmer bij de Leij m Gorredijk 2 15:12 Joost Smit m Stiens 3 16:44 Angus Ydema m Wytgaard 4 18:16 Jan van der Ziel m Berlikum 5 19:42 Rianne van der Ziel v Berlikum 6 21:48 Janine van der Ziel v Berlikum 7 21:50 Anneke Regnerus v Marrum 7 kilometer 1 0:27:16 Albert van der Ziel m Berlikum 2 0:28:18 Simon Regnerus m Marrum 3 0:30:12 Douwe Jan Krol m Mantgum 4 0:31:05 Bart bij de Leij m Gorredijk 5 0:31:08 Edwin Keizer m Heerenveen 6 0:32:22 Wietse Veenstra m Mantgum 7 0:32:24 Fimke Hoekstra v Heerenveen 8 0:32:39 Peter Boersen m Leeuwarden 9 0:35:09 Femke Hemstra v Weidum 10 0:36:47 Henk Postma m Deinum 11 0:37:02 Assuerus Jorna m Deinum 12 0:37:07 Saakje Regnerus v Broeksterwoude 13 0:37:34 Sipko Hogendorp m Velserbroek 14 0:38:34 Wieke de Haan v Mantgum 15 0:38:36 Pieter van der Bij m Jirnsum 16 0:38:39 Djurre v/d Schaaf m Oentsjerk 17 0:38:46 Rixt de Ruiter v Wytgaard 18 0:39:39 Pier Koopmans m Weidum 19 0:39:41 Aebe Haima m Weidum 20 0:39:42 Seian Mechelen m Weidum 21 0:39:47 Yme Kramer m Weidum 22 0:39:50 Peer de Bakker m Weidum 23 0:39:51 Marjolein Staal v Weidum 24 0:39:59 Willem Bijlsma m Weidum 25 0:41:14 Annelies de Jong v Wommels 26 0:41:33 Dennis Dijkstra m Lekkum 26 0:41:33 Marcel van Zutphen m Weidum 28 0:41:39 Luit-Jan Lukkes m Weidum 29 0:41:58 Roelie van der Ziel v Berlikum 30 0:42:12 Anneke Sijtsma v Leeuwarden 31 0:42:18 Anje Groen v Veenwouden 32 0:42:21 Epeus Jorritsma m Waaxens 33 0:42:24 Appie de Vries m Broek 34 0:42:26 Tineke Tjepkema v Franeker 35 0:42:46 Janna v.d. Wal v Oudega S. 35 0:42:46 Lina Pol v Leeuwarden 37 0:45:03 Thea de Vries v Deinum 38 0:45:17 Jitske Miedema v Itens 39 0:45:59 Thijs Hofstra m Wytgaard 40 0:46:10 Jan Tiede Bouma m Weidum 40 0:46:10 Tjitske Bouma v Amersfoort 42 0:46:16 Feikje van der Vegt v Weidum 43 0:46:33 Hiltsje Fopma v Wiuwert 44 0:47:12 Karin Vaartjes v Wytgaard 44 0:47:12 Fransien Mulder v Wytgaard 46 0:47:54 Marja Muller v Mantgum 47 0:48:06 Miriam Keuning-Dam v Wiuwert 47 0:48:06 Karin Douma v Wiuwert 49 0:48:20 Ruth van Zorge v Leeuwarden 49 0:48:20 Inge Kools v Leeuwarden 49 0:48:20 Herman Hoekstra m Goutum 52 0:48:54 Lies de Vries-Groen v Broek 53 0:50:00 Frank Imbens m Wirdum 54 0:50:08 Eva Imbens v Wirdum 55 0:52:05 Catrien Schade-Meleinv Leeuwarden 56 0:54:13 Ruurdtje Anema v Weidum 13 kilometer 1 0:51:15 Marco van Meerveld m Sneek 2 0:55:48 Henk Canrinus m Nijland 3 0:57:44 Jacob Rienstra m Mantgum 4 1:00:58 Gerrit Duits m Sneek 5 1:01:13 Willem van Zutphen m Wirdum 6 1:01:48 Robert v/d Kaaden m Mantgum 7 1:05:48 Roland Brans m Nijmegen 8 1:05:52 Johan Zwerver m Leeuwarden 9 1:06:37 Iemke Lurvink m W-Terschelling 10 1:08:25 Edo Eisma m Goutum 11 1:09:06 Sazina Jannes v Heerenveen 12 1:09:16 Antsje van der Zee v Groningen 13 1:09:24 Louis Sibma m Mantgum 14 1:10:00 Gerard Donker m Tjalleberd 15 1:10:33 Rutger Oostra m Weidum 16 1:10:59 Jacqueline Sollie v Stiens 17 1:11:19 Rense Zwerver m Leeuwarden 18 1:11:48 Melle Tilma m Wiuwert 19 1:11:52 Leo Versteeg m Franeker 19 1:11:52 Teun van der Meij m Tzum 21 1:12:07 Robert de Groot m Wirdum 22 1:13:07 Cor Kloostra m Mantgum 23 1:14:02 Jan Feenstra m Leeuwarden 24 1:15:02 Jeannet Huitema v Leeuwarden 25 1:15:14 Willem Reitsma m Leeuwarden 26 1:16:39 Afke Brandenburg v Wirdum 26 1:16:39 Nico Oostra m Weidum 28 1:21:19 Sible van der Meer m Wytgaard 29 1:21:31 Els van der Weide v Tzummarum 30 1:23:02 Wietse Jonker m Wommels 31 1:29:27 Ant Oostra v Nes 32 1:35:49 Tineke Huizinga v Tzummarum 16,1 kilometer 1 0:58:20 Roelof Oostra m Mantgum 2 0:59:34 Jort van Zutphen m Weidum 3 1:03:20 Dirk Wobbes m Veenwoudsterwal 4 1:05:18 Ian van Zutphen m Leeuwarden 5 1:05:24 Huib-Jan Imbens m Wirdum 6 1:07:28 Auke Postma m Damwoude 7 1:08:48 Steven Hemstra m Weidum 8 1:09:48 Mark Peereboom m Leeuwarden 9 1:09:58 Willie Kiewiet v Mantgum 10 1:10:11 Tjeerd Veenstra m Burgum 11 1:12:42 Tsjerk-Sake Castelein m Grou 12 1:16:05 Gerard Schude m Leeuwarden 13 1:16:18 Liesbeth Andreae v Huins 14 1:16:25 Ralph Ferwerda m Wirdum 15 1:16:41 Duco Zijlstra m Lekkum 16 1:17:31 Bauke Siderius m Drachten 16 1:17:31 Geert Postma m Tzummarum 18 1:17:37 Gosse van der Ende m Britswert 19 1:17:45 Martijn Otten m Heerenveen 20 1:17:51 Andre Jellema m Leeuwarden 21 1:18:29 Richard de Graaf m Mantgum 22 1:19:31 Uilke Bosma m Joure 23 1:19:39 Karst Anema m Stiens 23 1:19:39 Wigle Anema m Weidum 25 1:20:38 Johannes Dijkstra m Oosterwierum 26 1:21:15 Wytske Kok v Joure 27 1:21:36 Alex van Zurk m Leeuwarden 28 1:21:57 Bauke de Jong m Goutum 29 1:22:46 Tjipke Keuning m Wiuwert 30 1:23:00 Maaike Hornstra v Jellum 31 1:23:06 Miranda Hornstra v Wergea 32 1:23:38 Ferry de Boer m Bears 33 1:24:18 Anja van Zutphen v Weidum 33 1:24:18 Gerda de Vries v Weidum 35 1:25:30 Rutger Fopma m Bears 36 1:27:07 Henk Nijp m Mantgum 37 1:30:13 Egbert Geertsma m Groningen 38 1:35:29 Petra Lok v Leeuwarden