Pracht jûn mei Inez Timmer

4 maaie 2019

Wizige op 26-11-2019, 15:22:02

Pracht jûn mei Inez Timmer

Op 3 maaie spile Inez Timmer har foarstelling oer it lied Lili Marleen yn in moai fol doarpshûs.

Inez wennet al in skoft yn Weidum en woe dizze foarstelling graach oanbiede oan it doarp. Yn gearwurking mei it Nut en Patrick Kramer wie dit in moaie slagge jûn. Inez bedankt!