Nijjierskuier

1 jannewaris 2018

Wizige op 26-11-2019, 16:02:58

Nijjierskuier

Op nijjiersdei wolle we graach in kuierke dwaan.
We starte om 15.00 oere by de bistro, dogge in rûntsje Bears en eindigje by it Doarpshûs foar in nijjiersborrel.
Dat is in moai momint om de goeie foarnimmens even troch te nimmen mei inoar :-)
Minsken dy ’t net meirinne wolle as kinne, binne fansels wolkom om 16.30 oere foar in hapke en in drankje yn it doarpshûs.
Stichting doarpshûs Weidum e.o.