Nieuws van it Nut Weidum

27 juny 2009

Nieuws van it Nut Weidum

Ridder Skelte Brouwers is bij zijn afscheid als secretaris van het Fryske Gea tot ridder in de orde van Oranje Nassau benoemd. Namens de inwoners van Weidum heeft It Pleatslik Nut een bos bloemen en felicitatiekaart bezorgd. Inloopvergadering It Pleatslik Nut heeft op 7 mei vergaderd in het Dorpshuis, het betrof deze avond een bijzondere vergadering daar het eerste deel van de vergadering als inloopmoment was bedoeld voor de inwoners van Weidum. Waarschijnlijk als gevolg van onwennigheid waren op deze avond geen inwoners van ons dorp aanwezig. It Nut gaat wel door met dit initiatief en organiseert na de zomer weer een tweetal vergaderingen met inloopmoment. In de Rûnkranter en op de website van Weidum worden de data van deze vergaderingen bekend gemaakt. Mocht u punten hebben die u met ons wilt bespreken dan hoeft u natuurlijk niet tot een van deze vergaderingen te wachten. De leden van het bestuur kunnen te allen tijde benaderd worden over zaken die u en ons dorp aangaan. Speeltuin De speeltuin in ons dorp ligt er op dit moment wat onverzorgd bij. Er zal een nieuwe trap moeten worden geplaatst en n.a.v. het opgestelde ouderschema vindt het schoon- en bijhouden plaats. Zorg er dus voor dat u uw onderhoudsmaand in de agenda zet want anders draaien andere ouders er voor op. Instore geldautomaat Nij Dekema De Rabobank bied een nieuwe service aan, makkelijk en dichtbij huis geldopnemen. De geldautomaat staat in Nij Dekema en kan vanaf juli overdag gebruikt worden van 8.00 uur tot 18.00 uur. Werkzaamheden Hegedyk In de maand juni zijn/waren er werkzaamheden buiten de bebouwde kom richting Mantgum. Er worden/zijn kunststofroosters aangebracht ter bescherming van de bermen en veiligheid voor de weggebruiker. Afûk cursus Frysk Afûk levert weer een nieuwe cursus Frysk voor beginners. Indien er een bewonersgroep van minimaal 8 personen zich aanmeld komt Afûk de lessen in Weidum geven. Info 058 2343070 Afûk. Dorpsvisie Wil je een serieuze gesprekspartner zijn van de gemeente, provincie of andere instelling, dan dien je als dorp te beschikken over een dorpsvisie. Weidum heeft een dorpsvisie die loopt tot 2010. It Pleatslik Nut is zich vanaf november 2008 dan ook al aan het beraden over de wijze waarop wij met zijn allen een nieuwe dorpsvisie op gaan stellen. Een dorpsvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat volgens de inwoners de gewenste ontwikkelingen zijn voor de leefbaarheid van het dorp en de naaste omgeving. De leefbaarheid in een dorp is belangrijk, het gaat dan o.a. om voorzieningen, veiligheid, gemeenschapszin. Een dorpsvisie is voor het hele dorp en wordt vanzelfsprekend opgesteld in samenwerking met de inwoners van het dorp en moet natuurlijk gedragen worden door het dorp. Mooie woorden en eenvoudig op papier gezet, de praktijk is echter weerbarstiger. Hoe betrek je alle groeperingen van een dorp bij het opstellen van zo’n visie? Kun je alle doelgroepen bereiken en te spreken krijgen? It Nut denkt dit te kunnen via de school, buurtverenigingen, Roekenêst, inloopavonden, Nij Dekama, website enz. Een hele klus dus waar It Nut ruim de tijd voor wil nemen. Het najaar van 2009 en voorjaar van 2010 zal gebruikt worden om alle informatie vanuit de diverse groeperingen te verzamelen. Om voldoende draagvlak te hebben willen wij bij het toewerken naar een nieuwe dorpsvisie inzetten op de kwaliteit van wonen in Weidum. Er wordt bij het opstellen van de nieuwe dorpsvisie gewerkt vanuit de volgende drie gebieden: de kwaliteit van Weidum als woondorp, als werkplek en als dorp voor welzijn/welbevinden en leven. De inwoners worden op deze drie gebieden bevraagd. De vraagstelling zal zeer open zijn, de opbrengst wordt verwerkt en er vindt weer terugkoppeling plaats naar alle betrokkenen. In de volgende Rûnkranter komen we terug op het opstellen van de dorpsvisie, er zal dan ook een tijdpad bekend gemaakt worden. Voor opmerkingen, ideeën en tips t.a.v. het opstellen van de nieuwe visie houden wij ons aanbevolen. N.B. In een van de volgende Rûnkranters komen wij nog terug op de vorige dorpsvisie. Namens It Nut, Anita Borghaerts Ebbing Voorzitter : Johannes de Boer, Hegedyk 30, 2519278 , johdeboer@hotmail.com Secretariaat : Anita Borghaerts Ebbing, Greate Buorren 13, 2518612, anitaebbingontwerp@planet.nl Penningm. : Franci Heeger, Wielsterdyk 27 , 2519714, f.heeger@versatel.nl Lid : Sjoerd Swiersta, Greate Buorren 37, 2519827 Lid : Anton Wijnstra, Skildyk 15, 2159582, antonwijnstra@gmail.com