Merkekommisje bedankt!

Wizige op 13-07-2019, 12:37:43

Merkekommisje bedankt!

Wat hawwe we wer in geweldich moaie merke hant! Pytrik, Farancisca, Jan, Jelmer, Nick, Doeke & Yldau bedankt! 
By de foto's kinst de merke noch even 'neibeleve'. « werom