Merke foto's

27 augustus 2012

Merke foto's

Inkoarten sille de merke foto's online komme. It binne derwol aardich wat sa dwaande moat er noch even een manier fun wurde werop dit net in hiel soad tiid kostet. Derneist binne der fest noch minsken ut it doarp dy't ek foto's makke hawwe. Wolle jo disse mei Weidum diele dan kinne jo disse op in cd-rom as USB stick bij Jort van Zutphen (kinsck van Roptawei 4) troch de bus dwaam. Jo krije de cd as stick wer werom. Graach mei namme en adres ôfleverje.