Krystbal 2018

23 desimber 2018

Wizige op 26-11-2019, 15:40:18

Krystbal 2018

Wat wie it wer lekker drok! De prachtige seal is wer makke troch de krystbalkommisje en in hiele grutte ploech frijwilligers. Dit jier fanwege omstandigheden yn in dikke dei makke! Mei muzyk fan Grytz&Grize en band. Middeis wie Krystmiel foar de 55 plussers en op 28 desimber noch it Krystballeke! Machtich dat dit elts jier wer sa op poaten setten! Peter Schütte makke wat foto's!