Konsert

19 desimber 2008

Wizige op 18-11-2015, 12:11:59

Konsert

Sjongerij Weidum fersoarget op snein 11 jannewaris om 15.00 oere yn gearwurking mei it koar Blinder fan Mantgum in konsert yn it tsjerkje fan Bears.