Konsert Sjongerij Weidum

18 april 2011

Konsert Sjongerij Weidum

Snein 17 april hie de sjongerij harren lêste rippertysje fan dit seizoen. Sa as dat ynmiddels in tradysje is, is dit in iepenbiere rippertysje mei in mini-konsert. Omdat it skitterjend waar wie is der beslúten bûten te sjongen. En wat in sukses! In protte publiek in protte lol en in prachtig konsert. Nei it mini-konsert binne alle besikers en it koar nei de lytse seal gien wêr de première fan de dvd wie. Dizze is makke omdat de dirigent Gert-Jan der nei 3 jier mei stoppet. It koar hat tegearre mei Wybo 2 fideoklips makke en de dvd oanbean oan Gert-Jan. Der is noch efkes lekker lang neisitten en twitterjend Weidum kaam, troch it lêzen fan de tweets fan bepaalde gasten, ek noch efkes del. Al mei al in prachtige middei!!