Koartebaan wedstriid

25 desimber 2010

Wizige op 09-07-2015, 12:21:49

Koartebaan wedstriid

KOARTEBAAN WEDSTRIID FAN JÛN GIET NET TROCH. IFM IT MINNE IIS!! Op tiisdei 28 en woansdei 29 desimber binne der koartebaan wedstiiden op de iisbaan. Sjoch yn de Aginda foar mear ynfomaasje