Koartebaan wedstriden

29 jannewaris 2011

Koartebaan wedstriden

Ein Desimber 2010 koenen we wer geniete de iisbaan. 28 Desimber ha we de koartebaan wedstriden hâlden foar de bêrn fan’e basisskoalle. Wat wie it kâld! Mar lokkich kamen der dochs in soad lytse riders en âlders op of. Cees wie moarns noch drok besich west mei it skjinfaaien fan de baan. Der wie snie fallen En hjir en der wie it iis wurden troch de kjeld. Mar de bern joechen der neat om! Der waard om raak reedriden! Hjir bin de priiswinners: groep 3-4-5 1ste prijs: Marijke Dijkstra 2de prijs: Beitske Boersma 3de prijs: Sytse v/d Vegt groep 6-7-8 1ste prijs: Pierke Koopmans 2de prijs: Joost 3de prijs: Jantina Punter Mar mei it barre waar is eins elts een winner!