Jierlikse wedstriid tusken Jorwert & Weidum

17 maaie 2012

Wizige op 04-07-2018, 23:49:23

Jierlikse wedstriid tusken Jorwert & Weidum

Dit jier fynt de wedstriidyn Weidum plak. Nei in sidderende earste helte op it skoppersfjild fan Weidum mei in tusken stân fan 4 - 3 gjit Weidum dochs wol ietwat relaxt en mei in bakkie té de twadde helte yn. Mei ferskate wiksels, sawol yn it spul fan Jorwert as Weidum, kinne de Jorwerter mannen it net rêde en winne ús Weidumer mannen it mei 8-4 foar Weidum, jim reporter en fotograaf L.B.