Jiergearkomste NUT drok besocht

15 febrewaris 2019

Wizige op 26-11-2019, 15:36:46

Jiergearkomste NUT drok besocht

De Jiergearkomste fan it NUT is drok besocht justerjûn! It jierferslach en notulen fan de gearkomste fan 2017 stean op de side fan it NUT. (www.weideum.eu/nut). Nei it skoft binne we bypraat troch Tialde oer it 'dorpenbudget' en troch Steven oer de Klokken fan Weidum.