Jierfergadering SVV Weidum/IIsklup 2012

13 novimber 2012

Jierfergadering SVV Weidum/IIsklup 2012

Op 23 Novimber sil de Jierfergadering fan SVV Weidum wer plak fine. Ek dit jier wer tagelyk mei de IIsklup. fanôf 20.00 oere yn it Doarpshús.