Jeugdkommisje Gemeente Westerwert

14 novimber 2013

Wizige op 29-11-2019, 09:36:41

Jeugdkommisje Gemeente Westerwert

Oan alle bern út Bears, Jellum, Jorwert en Weidum Wy as jeugdkommisje wolle jimme no graach ús plannen foar 2013 / 2014 witte litte: Snein 22 desimber: Krystfiering yn de tsjerke fan Weidum 19.00 oere Snein 2 febrewaris: Ferhaal en skilderje yn de tsjerke fan Jorwert Snein 6 april: Palmpeaskestokken meitsje yn de konsistoarje Weidum Snein 13 april: Palmpeasketsjinst mei optocht yn de tsjerke fan Weidum Snein ? juni: Iepenlofttsjinst yn Easterwierrum. Snein 24 augustus: Fan de tsjerke yn Jellum nei it Jellumerbosk…. Om ús goed taride te kinnen wolle we graach witte wa’t komme. Soene jimme ien fan ús maile wolle as jim ien kear as faker meidwaan wolle? Dan hâlde we jimme fia dat mailadres ek op de hichte as der nijs is. Hertlike groet fan de jeugdkommisje tsjerklike gemeente Westerwert, Laura: laura.cook@hetnet.nl Wyneke: wyneke@yahoo.com Petra: dottema@ziggo.nl Janet: frederik-janet@planet.nl