In frisse start foar de HABOSKIL !

5 febrewaris 2018

Wizige op 26-11-2019, 16:02:33

In frisse start foar de HABOSKIL !

In frisse start foar de HABOSKIL !

Neidat de buurtferiening in oantal jier yn de “sluimerstand” stien hat, hawwe wy mei ús (nije) bestjoersleden beslúten om wer actiever te wurden, en sa de “saamhorigheid” werom te bringen J

We binne starten mei in barbecue yn de neisimmer fan 2017, in nijjiersborrel op 1 Jannewaris, en de jierfergadering.

De opkomst wie eltse kear super! We ha der sin yn om mei elkoar , ta elkoar te kommen!

Nammens it (nije) bestjoer:

Jan Bosma
Etsje de Vries
Jelly Flapper
Aukje Faber 
Aaltsje Visser-Koldijk