Improvisatieshow!

12 maart 2019

Wizige op 26-11-2019, 15:35:33

Improvisatieshow!

LET OP: In berjocht mei leuk en wichtich nijs!

De Koepel, in nij super inisjatyf fan (âldere) jeugd út Weidum, Jorwert en Hilaard dy’t tegearre aktiviteiten organisearje foar (jongere) jeugd fan 12 oant en mei 17 jier út dizze doarpen.

Yn Jorwert wie it mei de earste aktiviteit fan De Koepel al in sukses mei in moaie opkomst en no is Weidum de lokaasje foar de aktiviteit (folgjende maand dus Hilaard). Alle “bern” fan 12 oant en mei 17 jier binne wolkom yn it Jeugdhonk foar de ‘Improvisatieshow’! 

De Koepel hat der nocht yn en wat is it moai dat der wat organisearre wurdt foar de jeugd, dus komt allen!!

Foar fragen kinne jim terjochte by Sieger Bosma (06 37 44 91 52) 

Oant freed! #DeKoepel #JeugdhonkWeidum#Improvisatieshow