Hennie de Heks is jierdei!!

8 febrewaris 2012

Hennie de Heks is jierdei!!

Hennie de Heks is jierdei!! In muzykale Famylje Foarstelling. 19 febrewaris om 16 oere yn it doarpshus fan Weidum. Yntree 5 euro p/p. In orizjineel en bysunder famylje konsert en foarstelling yn ien. In gearwurking fan Wiepkje Castelein en fanfare Harmonie Weidum.