Gouden Gurbes

21 oktober 2012

Gouden Gurbes

Gouden Gurbes 2012... it publyk hat sprutsen.... Zoals jullie al in de Runkrantervan juli hebben kunnen lezen waren Pierke, Wieke, Wineke, Wietske, Jantina, Janna, Jasmijn en Femke spelers in het Iepenloftspul in Easterwierrum met het stuk: De Stim fan Lûdsjewierrum. Zondag 9 oktober was de uitreiking van de Gouden Gurbe en………………. De Stim fan Lûdsjewierrum heeft de publieksprijs gewonnen!!!!!!!!!!!! Een stikje út it sjueryrapport: “Dekôr en kostúms binne yn Easterwierrum altyd goed fersoarge en in geniet foar it each. Dêr kaam no in orizjineel ferhaal fan Hans Brans by, mei in knypeach nei alle Idols- en X-factor-eftige programma’s fan hjoed-de-dei. It stik joech de bern alle romte om te dûnsjen en te sjongen op de hiel fariearde, maklik yn it ear lizzende ferskes fan Peter Sijbenga”. Van harte gefeliciteerd met het behalen van deze Gouden Gurbe. Maar er is nog iemand uit Weidum die een Gouden Gurbe heeft gewonnen en wel Jaap Groen Jaap heeft dit jaar voor drie Iepenloftproducties het decor ontworpen en wel voor Peer Gynt, Op Syk nei Billie en De Stim fan Lûdsjewierrum. Een stikje út it sjueryrapport: Dit iepenloftseizoen de ûntwerper fan it prachtige abstrakte dekôr mei de dakpannen fan Peer Gynt, fan it strakke houten dekôr en de dêrby hearrende houten rekwisiten yn Op syk nei Billie en fan it fantasyrike dekôr mei de put, de ferskate lûkjes en de enoarme efterwand mei al syn mooglikheden yn De stim fan Lûdsjewierrum. Spelers en Jaap, van harte gefeliciteerd!!!