Frijwilliger fan 't jier 2018!

21 maaie 2018

Wizige op 26-11-2019, 15:53:38

Frijwilliger fan 't jier 2018!

Klaas Ploegh sil wol tocht hawwe, wat docht Harmonie Weidum sa betiid troch it doarp..?
Dochs gie oan de terp de doarbelle; Klaas Ploegh is de Weidumer frijwilliger fan 't jier 2018!
Goed foar in wiere aubade, de bern en de pakesizzers, in praatsje fan Klaes Tilma en in lekker moarnsbrochje fan Jellie & Sabine.
Bysûnder item by it moarnsbrochje wie it guozze aai, goed foar de kalk en dus wer goed foar de bonken, sei Sjoerd van der Vegt neffens Klaes.

Klaas tige tank foar dyn tomeloze ynset, al jierren lang!

Jellie, Sabine, WyboKlaas, Harm, Ait Jan & Sjoerd bedankt foar jim bydrage!