Frijwilliger fan it jier

29 maaie 2023

Frijwilliger fan it jier

Krekt wat letter dan yn de planning arrivearren wy op It Wiel, en dêr stie al in kloft folk te wachtsjen; want dêr wennet de ???????????????????????????????????????????????? ????????????’???? ???????????????? ????????????????.

It wie wer fraai, want ús frijwilliger stapte al op de fyts foar in betiid bakje kofje, mar doe stiene har soan en dochter wat fierderop te wachtsjen: “We soene krekt by mem op ‘e kofje…” 

As tank foar har jierrenlange frijwilligerswurk krige ???????????? ???????????????????????????? hjoed taart, blommen, in fean én in frijkaart foar it jubileumkonsert en waard sy dêrmei de ???????????????????????????????????????????????? ????????????’???? ???????????????? ????????????????!